Құпиялылық саясаты

Бекітілді
“Қазақстан Республикасының Қызыл Жарты Ай қоғамы” ҚБ бас директоры”
Тастанова А. К.

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

1. Жалпы ережелер:
1.1 дербес деректерді өңдеу туралы Келісім (Бұдан әрі – “Келісім”) дербес деректерін “Қазақстан Республикасының Қызыл Жарты Ай қоғамы” ҚБ (бұдан әрі – “ақпаратты Пайдаланушы”) өңдейтін жеке тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған.
1.2 Келісім Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес әзірленді.
1.3 келісім жалпыға қолжетімді құжат болып табылады.

2. Ақпаратты Пайдаланушы туралы мәліметтер
2.1 ақпаратты Пайдаланушы – “Қазақстан Республикасының Қызыл Жарты Ай қоғамы” ҚБ, БСН 9612400042.

2.2 ақпаратты пайдаланушының заңды мекенжайы: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қонаев көшесі, 86 ғимарат.
Ақпаратты пайдаланушының нақты мекенжайы: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қонаев көшесі, 86 ғимарат.

3. Дербес деректерді өңдеу туралы мәліметтер
3.1 ақпаратты Пайдаланушы қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін, оның ішінде қызметтерді көрсету және ақпаратты дербес деректердің иелеріне беру үшін (бұдан әрі – “Клиент”) дербес деректерді заңды және әділ негізде өңдейді.
3.2 ақпаратты пайдаланушы Дербес деректерді тікелей клиенттерден алады.
3.3. ақпаратты пайдаланушы дербес деректерді автоматтандырылған және автоматтандырылмаған тәсілдермен, есептеу техникасы құралдарын пайдалана отырып және осындай құралдарды пайдаланбай өңдейді.
3.4 дербес деректерді өңдеу бойынша іс-әрекеттер алуды, жинауды, өңдеуді, жинақтауды, сақтауды және пайдалануды қамтиды.

4. Клиенттердің дербес деректерін өңдеу
4.1 ақпаратты Пайдаланушы Клиенттің дербес деректерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес онымен құқықтық қатынастар шеңберінде өңдейді.
4.2. ақпаратты Пайдаланушы клиенттердің дербес деректерін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтай отырып өңдейді.:
4.2.1 клиенттерден өтініштер мен өтінімдер қабылдау;
4.2.2 жаңа тауарлар, арнайы акциялар мен ұсыныстар туралы ақпараттандыру;
4.2.3 электрондық нысандағы электрондық кассалық чекті жіберу;
4.2.4 ақпараттық таратылымдар.
4.3. ақпаратты Пайдаланушы осы сайтта нақты іс-әрекеттер жасау жолымен клиенттердің және/немесе олардың заңды өкілдерінің келісімімен олардың дербес деректерін өңдейді”. https://redcrescent.kz/ru / (бұдан әрі – “Сайт”) Келісімге сәйкес жіберілімге жазылуды, сондай-ақ келісу туралы белгі қоюды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей.
4.4 егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, ақпаратты Пайдаланушы клиенттердің дербес деректерін дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен артық емес өңдейді.
4.5 ақпаратты Пайдаланушы клиенттердің келесі дербес деректерін өңдей алады:
4.5.1 Тегі, Аты, Әкесінің аты;
4.5.2 байланыс телефонының нөмірі;
4.5.3 электрондық пошта мекенжайы.

5. Клиенттердің дербес деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы мәліметтер
5.1. пайдаланушы дербес деректерді өңдеу кезінде қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды немесе дербес деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін оларды қабылдауды қамтамасыз етеді.
5.2 дербес деректерді өңдеу кезінде, пайдаланушы қолданатын ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар Заңның, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында жоспарланады және іске асырылады.

6. Клиенттердің Құқықтары
6.1 клиенттің құқығы бар:
6.1.1 пайдаланылатын дербес деректерді беру туралы сұрау салуға;
6.1.2 егер оның дербес деректері толық емес, ескірген, дәл емес болып табылған жағдайда, оны нақтылауға (өзгертуге) ;
6.1.3 дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алуға;
6.1.4 өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, оның ішінде сот тәртібінде залалдарды өтеуге және моральдық зиянды өтеуге;
6.1.5 тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе сот тәртібімен ақпаратты пайдаланушының әрекетіне немесе әрекетсіздігіне шағымдануға құқығы бар.
6.2 өз құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру үшін Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат пайдаланушыға жүгінуге құқылы.

7. Қорытынды ережелер
7.1 ақпаратты пайдаланушы мен клиент арасындағы келісім мен қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Келісімде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге тиіс.
7.2 Келісім Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария Офертаны білдіреді. Клиенттің Сайтта Келісімнің мазмұнымен келісетіні туралы белгі қою фактісі осы Келісімнің толық және сөзсіз акцепті болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабының 3-тармағына сәйкес). Келісімнің ережелерін білмеу клиентті оның шарттарын сақтамағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.
7.3 ақпаратты Пайдаланушы өзінің жеке қалауы бойынша Клиентке алдын ала және (немесе) кейіннен хабарламай-ақ, кез келген уақытта Келісімді өзгерту және (немесе) толықтыру құқығын өзіне қалдырады. Келісімнің қолданыстағы редакциясы сайт интерфейсінде қолжетімді.
7.4 клиенттердің әрқайсысына қатысты осы Келісім Клиент Келісімнің 7.2-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасаған сәттен бастап күшіне енеді және Клиент аккаунтты жойған сәтке дейін қолданылады.