ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ ТУРАЛЫ
КЕЛІСІМ

1. Жалпы ережелер:

1.1 Дербес
деректерді өңдеу туралы келісім (бұдан әрі – «Келісім») дербес деректері
«Қазақстан Республикасының Қызыл Ай қоғамы» ҚҰ-ға (бұдан әрі – «Ақпаратты
пайдаланушы») келіп түсетін жеке тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын
қорғауға бағытталған.

1.2 Келісім
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әзірленді.

1.3 Келісім жалпыға
қолжетімді құжат болып табылады.

 

2. Ақпаратты
пайдаланушы туралы мәліметтер

2.1 Ақпаратты
пайдаланушы – «Қазақстан Республикасының Қызыл Ай қоғамы» ҚҰ, БСН 9612400042.

2.2 Ақпаратты
пайдаланушының заңды мекенжайы: 050010, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ,
МЕДЕУ АУДАНЫ, ҚОНАЕВ КӨШЕСІ, 86-ғимарат.

Ақпаратты
пайдаланушының нақты мекенжайы: 050010, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ,
МЕДЕУ АУДАНЫ, ҚОНАЕВ КӨШЕСІ, 86-ғимарат.

 

3. Дербес
деректерді өңдеу туралы мәліметтер

3.1 Ақпаратты
пайдаланушы қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін, оның ішінде қызметтерді
көрсету және ақпаратты дербес деректердің иелеріне беру үшін (бұдан әрі –
«Клиент») дербес деректерді заңды және әділ негізде өңдейді.

3.2 Ақпаратты
пайдаланушы дербес деректерді тікелей Клиенттерден алады.

3.3. Ақпаратты
пайдаланушы дербес деректерді автоматтандырылған және автоматтандырылмаған
тәсілдермен, есептеу техникасы құралдарын пайдалана отырып және осындай
құралдарды пайдаланбай өңдейді.

3.4 Дербес
деректерді өңдеу бойынша іс-әрекеттер алуды, жинауды, өңдеуді, жинақтауды,
сақтауды және пайдалануды қамтиды.

 

4. Клиенттердің
дербес деректерін өңдеу

4.1 Ақпаратты
пайдаланушы Клиенттің дербес деректерін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес онымен құқықтық қатынастар шеңберінде өңдейді.

4.2. Ақпаратты
пайдаланушы Клиенттердің дербес деректерін Қазақстан Республикасы заңнамасының
төмендегі нормаларын сақтай отырып өңдейді:

4.2.1 Клиенттерден
өтініштер мен өтінімдер қабылдау;

4.2.2 жаңа жобалар,
науқандар мен қызметтер, көмек алу мүмкіндіктері туралы ақпараттандыру;

4.2.3
хабарламаны/электрондық чекті электрондық нысанда жіберу;

4.2.4 ақпараттық
таратылым;

4.2.5 Дербес
деректерді үшінші тұлғаларға трансшекаралық беруді қамтитын құралдар мен
технологияларды (мысалы, Sales Force, iRaiser, Cloud Payments) пайдалана
отырып, қайырымдылықты қабылдау (осындай үшінші тұлғалардың алынған дербес
деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету және қорғау жөніндегі міндеттемелерді
қабылдау шарттарымен).

4.3 Ақпаратты
пайдаланушы Клиенттердің дербес деректерін осы https://redcrescent.kz сайтында
(бұдан әрі – «Сайт») және сілтемелері Сайтта орналастырылған веб-беттерде нақты
әрекеттерді орындау арқылы Клиенттер және/немесе олардың заңды өкілдері беретін
келісіммен өңдейді, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, таратылымға жазылу,
сондай-ақ осы Келісімге сәйкес келісім белгісін қоюды қоса алғанда.

4.4 Егер Қазақстан
Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Ақпаратты пайдаланушы
Клиенттердің дербес деректерін дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткен
уақыттан артық өңдемейді.

4.5 Ақпаратты
пайдаланушы Клиенттердің келесі дербес деректерін өңдей алады:

4.5.1 тегі, аты,
әкесінің аты;

4.5.2 туған күні;

4.5.3 байланыс
телефонының нөмірі;

4.5.4 электрондық
пошта мекенжайы;

4.5.5 пошта
мекенжайы;

4.5.6 банк
деректемелері;

4.5.7. Клиенттен
алынған басқа да сауалнама деректері.

 

5. Клиенттердің
дербес деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы мәліметтер

5.1. Пайдаланушы
дербес деректерді өңдеу кезінде қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және
техникалық шараларды қабылдайды немесе дербес деректерді оларға заңсыз немесе
кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан,
көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де
заңсыз әрекеттерден қорғау үшін оларды қабылдауды қамтамасыз етеді.

5.2. Ақпаратты
пайдаланушы дербес деректерді өңдеу кезінде қолданатын қауіпсіздікті қамтамасыз
ету шаралары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін
қамтамасыз ету мақсатында жоспарланады және жүзеге асырылады.

 

6. Клиенттердің
құқықтары

6.1 Клиенттің
құқылы:

6.1.1
пайдаланылатын дербес деректерді беру туралы сұрау салуға;

6.1.2 егер оның
дербес деректері толық емес, ескірген, дәл емес болып табылған жағдайда, оны
нақтылауға (өзгертуге);

6.1.3 осы
Келісімнің 2.2-тармағында көрсетілген пошта мекенжайы бойынша тиісті өтініші
бар жазбаша хабарламасы бар хатты немесе info@redcrescent.kz электрондық пошта
мекенжайына электрондық хатты жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге берген
келісімін кері қайтарып алуға;

6.1.4 өз құқықтары
мен заңды мүдделерін қорғауға, оның ішінде сот тәртібінде залалдарды өтеуге
және моральдық зиянды өтеуге;

6.1.5
тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе сот
тәртібімен Ақпаратты пайдаланушының әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне
шағымдануға.

6.2 Өз құқықтары
мен заңды мүдделерін іске асыру үшін Клиент Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген тәртіппен Ақпаратты пайдаланушыға жүгінуге құқылы.

 

7. Қорытынды
ережелер

7.1 Ақпаратты
пайдаланушы мен Клиент арасындағы келісім мен қатынастар Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы Келісімде
реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуі
тиіс.

7.2 Осы Келісім
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес
жария офертаны білдіреді. Клиенттің Сайтта немесе Сайтта сілтемелері
орналастырылған веб-беттерде осы Келісімнің қабылданғаны туралы белгі қою
фактісі осы Келісімнің мазмұнымен келісім ретінде қаралады және осы Келісімнің
толық және сөзсіз акцепті болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 396-бабының 3-тармағына сәйкес). Осы Келісімнің ережелерін білмеу Клиентті
оның шарттарын сақтамағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

7.3 Ақпаратты
пайдаланушы өзінің жеке қалауы бойынша Клиентке алдын ала және (немесе)
кейіннен хабарлаусыз, кез келген уақытта Келісімді өзгерту және (немесе)
толықтыру құқығын өзіне қалдырады. Келісімнің қолданыстағы редакциясы Сайт
интерфейсінде қолжетімді.

7.4 Клиенттердің
әрқайсысына қатысты осы Келісім Клиент Келісімнің 7.2-тармағында көрсетілген
әрекеттерді жасаған сәттен бастап күшіне енеді және Клиент аккаунтты жойған
сәтке дейін қолданылады.